ประกาศ เรื่องการฉีดวัคซีน โควิด - 19 
โดยการจัดสรรจากสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ผ่านระบบหมอพร้อม
สามารถตรวจสอบว่ารายชื่อของท่านอยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล
ได้จาก QR code ในประกาศหรือจาก Link
https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/