น.อ.หญิง กิตติมา ธิเบศร์ณรงค์ รอง ผอ.(ฝ่ายการพยาบาล) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  จาก คุณนารี แสนสิบ ณ ศูนย์รับบริจาค 
รพ.ฯ เมื่อ 17 มิ.ย.64