ประกาศ 
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ขอแจ้งผู้มารับบริการทุกท่าน
รพ.ฯ ไม่มีบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หากผู้รับบริการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19
กับระบบ "หมอพร้อม" ไว้ ในวันดังกล่าว
ขอให้ท่านติดต่อเพื่อเลื่อนวันรับวัคซีนโควิด-19
ได้ที่คลินิกวัคซีน หมายเลขโทรศัพท์ 038-933900 ต่อ 69816
ตั้งแต่เวลา 0830-1600 น. ในวันและเวลาราชการ
รพ.ขออภัยในความไม่สะดวก 

ติดตามข่าวสาร Update ล่าสุด...ได้ที่ Facebook รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  : https://www.facebook.com/srkhospital