วันพุธที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
พลเรือตรีชลธร  สุวรรณกิตติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประกอบพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจน High flow พระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องออกซิเจน High flow แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน ๑๐ เครื่อง เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วย COVID -19