เรียน ผู้รับบริการ
ในขณะนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีน สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียน
ในระบบ"หมอพร้อม" ไว้เฉพาะวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เท่านั้น 
-ผู้รับบริการที่ลงทะเบียนในวันดังกล่าวสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนตามนัดได้ตามปกติ
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ในวันอื่นๆ (ตั้งแต่ 12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)
-ขอให้ท่านติดตามการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับบริการวัคซีน
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล หรือทางหน้าเพจเฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/srkhospital
 โรงพยาบาลจะติดตาม และแจ้งข้อมูลให้กับทุกท่านทราบต่อไป
-ตรวจรายชื่อผู้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มแรก)  https://sk.nmd.go.th/app/srkcovac/
ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ประกาศ ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564
ติดต่อคลินิกวัคซีน 038-933900 ต่อ 69816 ตั้่งแต่เวลา 08.30 น.-20.00 น.