พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ  ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พยาบาลกับการดำเนินการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสารกัมมันตรังสี เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากร และทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และความชำนาญในการปฏิบัติงานเมื่อสถานการณ์จริงเกิดขึ้น   ณ ห้องคลองไผ่ หอประชุม รพ.ฯ ระหว่าง 7-9 เม.ย.64