น.อ.หญิง นงลักษณ์ สิงหโกวินท์ รอง ผอ.(ฝ่ายบริการสุขภาพ) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.  ให้การต้อนรับ คณะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  เพื่อประชุมปรึกษาหารือ ข้อขัดข้อง ในการลงข้อมูลรายงานผู้ป่วยวันโรค
ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ รพ.ฯ เมื่อ 15 มี.ค.64