โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล กรุณา สแกน QR. Code "ไทยชนะ"
ณ จุดบริการของท่าน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามที่ รพ.ฯ กำหนด