ศูนย์หัวใจ
ขอบเขตการให้บริการ ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ให้บริการผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป ได้แก่กลุ่มโรค
       - Coronary Artery Disease
       - Valvular Heart Disease
       - Peripheral artery disease
       - Disease of Vein
       - Structural heart disease
       - Electrophysiologic abnormality

เครื่องตรวจสวนหัวใจ Cath Lab (Cardiac Catheterization Lab) 


ใช้สำหรับ
-ตรวจหาความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจ
-ใส่ขดลวดขยายเส้นเลือดหัวใจ

 

   บุคลากร

น.อ.สราวุฒิ พลเสน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือด

https://www.youtube.com/watch?v=S_HShtWxIuE&feature=emb_title

                        ภาพแสดงก่อนและหลังการทำหัตถการสวนหัวใจ